Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Van onze algemene voorwaarden kan enkel en alleen schriftelijk worden afgeweken. Zij zijn steeds van toepassing en sluiten de algemene voorwaarden uit die mogelijkerwijs vermeld zijn op de documenten van de voorwaarden. De bestelbon en prijsoffertes zijn gebaseerd op de waarden van lonen en behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De prijzen kunnen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden. Eventuele verhoging van bestaande of invoering van invoerrechten en fiscale taksen zijn ten laste van de klant.

2. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet. Vertraging van de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De klant geeft onze firma in elk geval een bijkomende termijn van 30 dagen na de uiterste contractueel overeengekomen termijn en dit na ingebrekestelling, ingeval niet-leveringen of laattijdige leveringen te wijten is aan de niet- levering fan onze leverancier ziet de klant af van elk verhaal ten opzichte van onze firma. Dit is naast de normale gevallen van onze overmacht tussen partijen een contractueel geval van overmacht.

3. onze goederen worden in principe afgenomen te Tielt. Bij verzending zijn alle gevaren en risico's ten laste van de bestemmeling, zelfs wanneer de prijs vrachtvrij werf op vrachtwagen gemaakt is. De klant is verplicht elk geval van beschadiging, breuk of verlies onmiddellijk bij ontvangst der goederen te melden aan de transportmaatschappij.

4. De klant dient alle zichtbare gebreken en afwijkingen ten aanzien van het bestelde aan ons te melden binnen vijf dagen na de levering. Na deze datum zijn wij niet meer aansprakelijk en worden geen terugnamen meer aanvaard. Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

5. protesten van facturen geschieden uitsluitend door schriftelijke en aangetekende zending binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur en met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer.

6. De geleverde koopwaar blijft eigendom van ons zolang de volledige prijs, zowel in hoofdsom als in accessoria, niet integraal is betaald. Indien de klant in gebreke blijft de volledige prijs te betalen, zijn wij gerechtigd ten allen tijde het geleverde goed terug te halen, waar het zich ook moge bevinden. Indien niet anders overeengekomen zijn onze facturen betaalbaar te Tielt op 30 dagen netto zonder aftrek. Ieder op zijn vervaldatum onbetaald bedrag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 12% per jaar, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of van termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadevergoeding van rechtswege en mits voorafgaande ingebrekestelling vermeerder met 12% met een minimum van 125 EURO en een maximum van 1875 EURO, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt of afbetalingstermijnen. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet begrepen in deze forfaitaire schadevergoedingen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Cheques, wissels, enzovoorts tellen niet als afwijking op onze betalingsvoorwaarden.

7. al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle gerechtelijke acties, zowel eisend als verdedigend, , vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge.

8. Het niet betalen op vervaldag van (gedeelte van) de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.

9. Het indienen van een klacht geeft geen recht tot opschorting van betaling.

10. in het geval dat de klant zijn bestelling annuleert, dan is deze een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het bedrag van de bestelling, vermeerderd met de eventuele vervoerskosten, dit zonder afbreuk te doen aan ons recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen indien daartoe reden bestaat. Het nalaten van de afhaling van de goederen binnen de 8 dagen na hun ter beschikbaarstelling kan door ons beschouwd worden als een annulatie van de bestelling.